خدمات

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

“התוצאות היו ברורות, מקצועיות, ומשכנעים, והמשקיעים והיועצים שראו את החומרים אהבו אותם. הם יודעים מה המשקיעים רוצים! “

placeholder
דונלד ריצ’רדסון
יו, Bluewater Corp.
استراتژی

توسعه استراتژی های موثر برای فنداسیون و سازمان های غیر انتفاعی که منابع مشتریان ما اعمال می شود به حداکثر پتانسیل.

saber mais
ייעוץ אספקה

חברות לא אוהבות את המונח ‘תפנית ייעוץ’ משום שהיא מייצגת כשל. האמת היא כי ייעוץ תפנית מייצג הצלחה.

saber mais
Turnaround Consulting

Companies dislike the term ‘turnaround consulting’ because it represents failure. The truth is that turnaround consulting represents success.

saber mais
پیاده سازی

با همکاری نزدیک با مشتریان خود به توسعه برنامه های عملی است که استفاده از استراتژی با واقعیت ذینفعان.

saber mais
התחייבויות אג”ח וכתבי סחורות

אג”ח וסחורות הם הרבה יותר יציב מאשר במניות וענפים. אנו מאפשרים ללקוחותינו להשקיע באגרות החוב הנכונות; סחורות.

saber mais
Bonds & Commodities

Bonds and commodities are much more stable than stocks and trades. We allow our clients to invest in the right bonds & commodities.

saber mais
ارزیابی

با استفاده از ارزیابی به منظور تسهیل یادگیری سازمانی و اجتماعی، تصمیم گیری استراتژیک، و اقدام آگاهانه.

saber mais
ביקורת & הבטחה

אנו עובדים עם הלקוחות שלנו ולעשות ניתוח מעמיק של העסק שלהם. אנו מסייעים להכין תוצאות אפשריות החלטות שונות.

saber mais
Audit & Assurance

Audit and assurance is all about meticulous data analysis. Everything needs to be checked, double checked, and triple checked.

saber mais
معاملات و سهام

این اجازه می دهد تا ما به تخصص در تمام ابعاد از معاملات و سهام، چرا که ما یک متخصص در این تیم برای هر سناریو.

saber mais
עסקאות & מניות

ביקורת והבטחת הכל על ניתוח נתונים קפדני. הכל צריך להיבדק, כפול בדק, ומשולשים מסומנים.

saber mais
Trades & Stocks

This allows us to specialize in all dimensions of trades and stocks, because we have a specialist within the team for every scenario.

saber mais

به دنبال یک مشاور کلاس اول طرح کسب و کار؟